บทบาทหน้าที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฏาคม 2008 เวลา 11:38 น.

ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำหนดหน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ ไว้ดังนี้

มาตรา  24  สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่  ดังนี้
(1) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
(2) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(3) พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(4) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนําเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย

การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และดำเนินการใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับการคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการดำเนินการทางวินัย

 
More Info

สถิติการเข้าชม

940347
วันนี้วันนี้49
เมื่อวานเมื่อวาน175
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้553
เดือนนี้เดือนนี้6302
ทั้งหมดทั้งหมด940347
ไอพีคุณ :3.237.31.191